Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Muszyńska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 614 30 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępna cyfrow

- brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych

- linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

- Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna budynku Zakładu Wodociągu i Kanalizacji zlokalizowanego w Tuszynie ul. Brzezińska 86

- Na parkingu brak jest wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

- Wejście do budynku nie posiada podjazdów ani pochylni dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku są bezprogowe, dwuskrzydłowe gdzie główne skrzydło posiada szerokość 90 cm oraz otwierają się na zewnątrz

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

- Budynek jest parterowy, co daje możliwość bezproblemowego poruszania się po nim przez osoby niepełnosprawne

 

Koordynator ds. dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie oraz monitorowanie zapewnienia przez ZWiK w Tuszynie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza Plan Działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania Koordynatora ds. dostępności:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez ZWiK w Tuszynie,
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),
3. Monitorowanie działalności ZWiK w Tuszynie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
5.Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Koordynator ds. dostępności w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacjiw Tuszynie:

Pani Ewelina Muszyńska

Telefon kontaktowy: 42 614 30 18

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności ZWiK w Tuszynie

 

Ta strona używa ciasteczek