Zapewnienie dostępności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Muszyńska-Miara technika_zwik@tuszyn.info.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 614 30 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępna cyfrowo
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych
 • strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna budynku Zakładu Wodociągu i Kanalizacji zlokalizowanego w Tuszynie ul. Brzezińska 86A

 • Na parkingu brak jest wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
 • Wejście do budynku nie posiada podjazdów ani pochylni dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku są bezprogowe, dwuskrzydłowe gdzie główne skrzydło posiada szerokość 90 cm oraz otwierają się na zewnątrz
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Budynek jest parterowy, co daje możliwość bezproblemowego poruszania się po nim przez osoby niepełnosprawne

Koordynator ds. dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie oraz monitorowanie zapewnienia przez ZWiK w Tuszynie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza Plan Działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania Koordynatora ds. dostępności:

 • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez ZWiK w Tuszynie,
 • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),
 • Monitorowanie działalności ZWiK w Tuszynie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
 • Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Kontakt

Koordynator ds. dostępności w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie:

Pani Ewelina Muszyńska-Miara

Telefon kontaktowy: 42 614 30 18

e-mail: technika_zwik@tuszyn.info.pl

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności ZWiK w Tuszynie

ZWIK Tuszyn 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
Brzezińska 86A, 95-080 Tuszyn
Telefon: 42 614 30 18

Skip to content