Deklaracja dostępności

Dostępność serwisu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zwiktuszyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-01-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-06-23.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Muszyńska Miara technika@zwiktuszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +42 614 30 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępna Strona

 Na stronie głównej występują skróty prowadzące do:

 • aktualności,
 • awarii/wyłączeń,
 • dokumentów do pobrania,
 • taryf,
 • badań jakości wody,
 • usługi dodatkowe,
 • kontaktu,
 • deklaracji dostępności,
 • biuletynu informacji publicznej.

 

Powiększanie strony

Za pomocą dostępnych na stronie narzędzi dostępności można powiększyć bądź zmniejszyć rozmiar widoku strony.

 

Kontrast

Po prawej stronie witryny dostępne są narzędzia dostępności dzięki którym można ustawić odpowiedni dla siebie kontrast, bądź skale kolorów.

 

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

 

Dostępność architektoniczna budynku Zakładu Wodociągu i Kanalizacji zlokalizowanego w Tuszynie ul. Brzezińska 86A

Budynek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • umożliwienie dostępu do pomieszczeń zakładu dla osób z niepełnosprawnością,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

W szczególności zrealizowano następując działania:

 • Przed budynkiem wykonano parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wykonano ciąg pieszy prowadzący interesantów z parkingu bezpośrednio do budynku.
 • Wejście do budynku wyposażono w podjazd przystosowany dla wózków. Drzwi do budynku są bezprogowe, dwuskrzydłowe gdzie główne skrzydło posiada szerokość 90 cm oraz otwierają się na zewnątrz.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Wykonano plan tyflograficzny budynku w alfabecie braille’a, który znajduje się w holu po lewej stronie od wejścia do budynku.
 • Budynek Zakładu wyposażony jest w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących.
 • Przed każdym pokojem w budynku zamontowano tabliczki w alfabecie braille’a.
 • W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Budynek jest parterowy, co daje możliwość bezproblemowego poruszania się po nim przez osoby niepełnosprawne.
 • Budynek wyposażono w toaletę dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

 

ZWIK Tuszyn 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
Brzezińska 86A, 95-080 Tuszyn
Telefon: 42 614 30 18

Skip to content