Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) informuję, że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie, ul. Brzezińska 86a, 95-080 Tuszyn, adres e-mail: zwik@zwiktuszyn.pl

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: ul. Brzezińska 86a, 95-080 Tuszyn lub za pomocą poczty elektronicznej: iod@zwiktuszyn.pl.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, a także wykonania zgłoszonych przez Panią/Pana zleceń, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z:

a)     Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.),

b)    Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),

c)     Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.)

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest m.in.:

a)     prowadzenie komunikacji związanej z realizacją przedmiotu umowy, kierowanie ewentualnych reklamacji, skarg i roszczeń,

b)    nawiązanie kontaktów biznesowych, związanych z udziałem w postępowaniu ofertowym,

c)     obsługa zapytań i zgłoszeń, kierowanych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie,

d)    prowadzenie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

e)    kontrola ruchu osobowego na obszarze Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie,

f)      prowadzenie windykacji należności przysługujących Administratorowi;

4) prowadzenia rekrutacji – wyłonienia spośród kandydatów do pracy właściwej osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO;

5) przechowywania danych dla celów archiwalnych i statystycznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO;

6) mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celu przeprowadzenia zdalnego odczytu wodomierza oraz otrzymywania informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierza, w związku z realizacją umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków (dotyczy osób posiadających wodomierze z nakładką radiową).

5.       Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

7.         Posiada Pani/Pan:

a)     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b)    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c)     na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,

d)    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

e)    na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

f)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8.       Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y, może być wymogiem: (a) ustawowym, (b) umownym, (c) warunkiem zawarcia umowy.

10.    W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

11.    W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

12.    W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

13.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą one profilowane.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.

ZWIK Tuszyn 2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
Brzezińska 86A, 95-080 Tuszyn
Telefon: 42 614 30 18

Skip to content